Zekeriya Aslan

Zekeriya Aslan

12 Ekim 2018 00:00:00

DİİB’TE TEMSİLCİ FİRMA, DİİB SAHİBİ FİRMAYA NEDEN KDV’Lİ HAMMADDE FATURASI DÜZENLEYEMEZ?

DİİB Belgesine sahip olan ve halı imalatı ve ihracatı yapan firmalarca son günlerde yoğun olarak sorulan bazı sorular da;

“1-İthalatçı, İmalatçı ve aynı zamanda İhracatçı firma olan halıcı firmanın, DİİB Belgesinde “Yan Sanayici” firma olarak yer alan iplik üreticisi şirket, Halıcı firmanın DİİB Belgesi ile yurtdışından ipliğin hammaddesi olan Polipropileni  KDV ödemeksizin ithal edebilir mi ?

2-DİİB Belgesinde “Yan Sanayici” firma olarak yer alan iplik üreticisi şirket, Halıcı firmanın DİİB Belgesi ile yurtdışından polipropilen ithal ederek ürettiği ipliği halıcı firmaya teslim etmesi halinde KDV hesaplanması şart mı?

3- Halıcı firmanın, yan sanayici iplik üreticisi şirketten KDV’li olarak iplik alması, bu ipliği halı üretiminde kullanması ve ürettiği halıyı ihraç etmesi halinde, iplik alışından dolayı ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması ve İndirim konusu yapılan KDV’nin iadesinin talep edilmesi mümkün mü?

4- Halıcı firma tarafından alınan ipliğin, halıya dönüştürülüp bu halıların ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV’den, yan sanayici iplik üreticisi şirketin, ithal edip iplik üretiminde kullandığı polipropilen için Gümrükte ödenmeyen KDV’nin düşülmesi şart mı?

Şeklindedir. Sözü edilen soruya ilişkin açıklamalar KDV Kanununun Geçici 17.Maddesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20.07.2018 Tarihli Özelgesi ile 2016/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 30.Madedsinde yapılmış olup, özetle şöyledir:

1-2016/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 30.Madeds uyarınca dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın ithalatı, belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla, temsilci aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekir.

Temsilci aracılığı ile yapılan ithalatta; ilgili gümrük idaresince, belge/izin süresi içerisinde belirtilen miktarı geçmemesi kaydıyla ithalata izin verilir. Ayrıca, temsilci aracılığı ile yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde, belge sahibi firma unvanı ile belge satır kodunun kaydedilmiş olması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince ithalata izin verilir

Buna göre, ithalatçı, İmalatçı ve aynı zamanda İhracatçı firma olan halıcı firmanın, DİİB Belgesinde “Yan Sanayici” firma olarak yer alan iplik üreticisi şirket, Halıcı firmanın DİİB Belgesi ile yurtdışından ipliğin hammaddesi olan Polipropileni  KDV ödemeksizin ithal edebilir.

 

2-KDV Kanununun Geçici 17.Maddesi uyarınca dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2020 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının ( c ) bendi hükümleri uygulanarak KDV tahsil edilmez.

İthalatın temsilci aracılığıyla yapılması durumunda vekalet akdine benzer bir durum söz konusu olup temsilci, ithalatçının vekili gibi ithalat işlemlerini takip etmesine rağmen ithal edilen malın mülkiyeti kendisine geçmemekte, malın mülkiyeti asıl ithalatçıya ait bulunmaktadır.

Buna göre, yan sanayici iplik üreticisi şirket (temsilci firma) tarafından, halıcı firmaya ait DİİB ile KDV ödemeksizin ithal edilen polipropilenin mülkiyeti DİİB sahibi halıcı firmaya ait bulunduğundan, yan sanayici iplik üreticisi firma tarafından yapılan işlem ile ilgili olarak halıcı firmaya düzenlenecek faturada DİİB kapsamında ithal edilen mala ilişkin KDV hesaplanmasına, ayrıca  yan sanayici iplik üreticisi firma tarafından ithal edilen mala ilişkin bir KDV hesaplanmış olması halinde, bu KDV’nin indirim konusu yapılmasına imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle, DİİB sahibi Halıcı firma tarafından KDV’nin indirim konusu yapılmış olması halinde, bu KDV’nin indirimlerden çıkarılması şarttır. 

Zira, halıcı firmaya ait DİİB kapsamında iplik üreticisi şirket (temsilci firma) aracılığıyla KDV ödenmeksizin ithal edilen polipropilenin işlenerek Halıcı firmaya iplik olarak verilmesi işlemi “Teslim” mahiyetinde bir işlem olarak değerlendirilmemektedir. Bu bakımdan, iplik üreticisi şirket tarafından yapılan işlemin, “işçilik hizmeti” olarak kabul edilerek işçilik hizmeti ile aracılık hizmeti nedeniyle ödenen bedellere genel oranda (%18) KDV uygulanması şarttır.

3- Halıcı firmanın, yan sanayici iplik üreticisi şirketten KDV’li olarak iplik alması, bu ipliği halı üretiminde kullanması ve ürettiği halıyı ihraç etmesi halinde, iplik alışından dolayı ödenen KDV’nin indirim konusu yapılmasına imkan bulunmadığından, İndirim konusu yapılan KDV’nin iadesinin talep edilmesi de mümkün değildir. Ancak işçilik hizmeti ile aracılık hizmeti nedeniyle ödenen bedellere genel oranda (%18) KDV uygulanması ve bu KDV’nin iadesinin talep edilmesi mümkündür.

4- Halıcı firma tarafından alınan ipliğin, halıya dönüştürülüp bu halıların ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV’den, yan sanayici iplik üreticisi şirketin, ithal edip iplik üretiminde kullandığı polipropilen için Gümrükte ödenmeyen KDV’nin düşülmesi şarttır.

Zira, KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV/A1-5 Bölümü uyarınca DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.

Özetle, DİİB sahibi halıcı firma ile yan sanayici iplik üreticisi firma arasındaki teslimlerdeki KDV uygulaması şöyledir:

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları