ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

27 Temmuz 2021 00:22:00

HALI, İPLİK, YAĞ, ÇOCUK BEZİ, MOBİLYA İMALATÇILARI MAKİNALARININ DEĞERİNİ NASIL ARTIRABİLİR?

 530 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Halı, İplik, Yağ, Çocuk Bezi, Makarna, Un, Mobilya İmalatçıları gibi tüm imalatçı firmalara, enflasyon artışı oranında makinalarının değerini artırma imkanı getirilmiştir.

Bu konudaki usul, esas ve hesaplamalar aşağıda açıklanmıştır:

A- Yeniden Değerleme  İşleminde Makinaların Hangi Değeri Esas Alınır?

Yeniden değerleme, iktisadi kıymetlerin ve varsa bunlara ait amortismanların, 213 sayılı Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve mezkûr Kanunun geçici 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 09/06/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleriüzerinden yapılır.

B-Yeniden Değerleme Hangi Tarihe Kadar Yapılabilir?

Mükellefler, 09/06/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortismanları 31/12/2021tarihine kadar değerleyebilir.

 

C-Yeniden Değerleme Katsayısı Nasıl Hesaplanır?

 

c- 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için son olarak 2004 takvimyılı itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmıştır. Bu durumda, hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için 31/12/2004tarihli bilançolarında yer alan taşınmazlar ve bunların amortismanlarının düzeltilmesinde dikkate alınacak yeniden değerleme oranı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki ay olan 2021/Mayısayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (666,79),31/12/2004tarihli bilançoyu takip eden ay olan 2005 yılı Ocakayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine (114,83)bölünmesi ile bulunan katsayı olacaktır (666,79/114,83=5,806).

d-Enflasyon düzeltmesi yapılmış son bilanço tarihinden (31/12/2004)sonra iktisap edilen taşınmazlar ve bunların amortismanlarının düzeltilmesinde dikkate alınacak yeniden değerleme oranı ise, 7326 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten (09/06/2021) bir önceki ay olan Mayıs ayınailişkin Yİ-ÜFE değerinin 666,79, taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen ayailişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan katsayı olacaktır.

D-Faydalı Ömür Süresini Tamamlayan Makinalar Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilir mi?

 

Amortismana tabi olup faydalı ömür süresini tamamlayan iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme uygulamasından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

 

E-Değer Artış Vergisi Nasıl Hesaplanır ve Kaç Taksitte Ödenir?

 

Yeniden değerlemede hesaplanan ve pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilip, 3 eşit taksitte(ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip eden 2. ve 4. aydaolmak üzere) ödenir. 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları