ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

24 Şubat 2020 00:00:00

HANGİ HALLERDE SÖZLEŞMELERDEN DOLAYI DAMGA VERGİSİ ÖDENMEZ?

Son dönemlerde Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Sahipleri tarafından İhale kararına ve Sözleşmeye ilişkin Damga Vergilerinin ödenip ödenmeyeceği soruları gelmektedir.

Damga Vergisi Kanunu’nun Ek-2. maddesi 6728 sayılı Kanun ile 09.08.2017 Tarihi itibariyle değişikliğe uğramıştır.

  1. A) Vergi Resim Harç İstisna Belgesinin Alınması Damga Vergisi İstisnası İçin Şart mı?

6728 sayılı kanun ile birlikte döviz kazandırıcı bazı faaliyetlerde istisnanın uygulanabilmesi için “Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi” alınması şartı kanuni düzenleme haline getirilmiştir. 

Oysa ki, bundan önceki uygulamada kanunda bu nokta açıkça değinilmediği için istisnanın uygulanabilmesi için belgenin alınma şartı Maliye İdaresi ile mükellef arasında ihtilaf konusu olmaktaydı. Bu ihtilafa ilişkin ise Danıştay’ın birçok kararları istisnanın uygulanması için tebliğ ile getirilen belge alma şartının geçerli olmadığı yönündeydi. 6728 sayılı Kanundan sonra ise istisna belgesinin alınması gerektiği yasa maddesine işlenmiş oldu.

Dolasıyla yeni düzenleme ile; VRH İstisna Belgesinin alınması, Damga Vergisi istisnası için zorunludur.

  1. B) Vergi Resim İstisna Belgesi Hangi Tarihten İtibaren Geçerlidir?

6728 sayılı kanun ile getirilen yeni düzenleme ile; VRH İstisnası Belgesine bağlanan döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle,

  • belgenin geçerlilik süresi içerisinde,
  • ve belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla,

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna olabilecektir.

Buna göre; Vergi Resim Harç İstisna Belgesinin tarihinden önce düzenlenen ihale kararı ile sözleşmelere ilişkin Damga Vergilerine, Damga Vergisi istisnası uygulanamayacaktır. Dolayısıyla söz konusu belge tarihinden önceki ihale kararı ile sözleşmeye ilişkin Damga Vergilerinin ödenmesi gerekmektedir.

  1. C) Hangi Hallerde Vergi Resim Harç İstisna Belge Tarihinden Önceki İhale Kararı ile Sözleşme Damga Vergileri Ödenmez?

Damga Vergisi Kanunu’nun 6728 Sayılı Kanun’la değişik Ek-2. maddesi uyarınca VRH İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler ile kapsam dahilindeki işlem ve faaliyetlere ilişkin sözleşme safhasından önceki teminatlar ve ihale kararlarına belge aranmaksızın resen damga vergisi istisnası uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Kapsam dahilindeki işlem ve faaliyetler aşağıdaki gibidir.

1) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana yüklenici firmaların (alt yükleniciler hariç);

  1. i) Tam mükellef olması hâlinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları teslim, hizmet ve faaliyetler ile tam mükellef imalatçı firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,
  2. ii) Dar mükellef olması hâlinde, söz konusu firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten tam mükellef imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dâhil) yapacakları satış ve teslimleri,

iii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı hâlinde, tam mükellef firmaya kendi faaliyeti oranında, diğer firmaya ise (ii) alt bendi çerçevesinde tam mükellef firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

  1. iv) Yukarıda belirtilen (i), (ii) ve (iii) alt bentleri çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara proje süresince yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik ve benzeri hizmet satışları.

2) i) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili projeleri üstlenmiş tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım ve onarım hizmetleri,

  1. ii) Savunma SanayiiMüsteşarlığınca savunma, güvenlik veya istihbarat alanları açısından önem arz ettiği belirtilen savunma, güvenlik ve istihbarata yönelik her türlü platform, sistem, yazılım, araç ve gereçlerini üreten tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef imalatçı firmaların ülkenin savunma, güvenlik veya istihbaratı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım ve onarım hizmetleri,

iii) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen firmalara, tam mükellef imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

  1. iv) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen işleri yüklenen firmanın dar mükellef firma olması hâlinde, tam mükellef imalatçı firmaların bu firmaya üreterek yapacakları satış ve teslimleri.

3) Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen tam mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri.

4) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt dışı münhasıran yük taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetleri.

5) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri.

6) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen yatırım malları, sınai mamuller ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan tam mükellef imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri.

7) Kamu özel iş birliği kapsamında tesis yapımı ve yenilenmesi işlerini üstlenen tam mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri.

8)Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesiyle ilgili üretim faaliyetleri.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları