ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

22 Kasım 2021 00:30:00

HOLDİNG ŞİRKETLER TARAFINDAN YAPILAN GİDERLER, BAĞLI ŞİRKETLERE NASIL DAĞITILABİLİR VE YANSITILABİLİR?

A-Holding Şirketler Tarafından Bağlı Şirketlere Hangi Hizmetler Verilebilir?

1-Araştırma ve Geliştirme, 

2-Finansman Temini, 

3-Pazarlama ve dDğıtım, 

4-Yatırım Projelerinin Hazırlanması, 

5-Hedeflerin Tayini, Planlama ve Örgütlendirme

6- Bilgisayar hizmetleri, 

7-Sevk Ve İdare, 

8-Mali Revizyon ve Vergi Müşavirliği, 

9-Piyasa Araştırmaları, 

10-Halkla İlişkilerin Tanzimi, 

11-Personel Temini ve Eğitimi, 

12-Muhasebe Organizasyon ve Kontrolü, 

13-Hukuk Müşavirliği.

 Diğer taraftan; ilişkili şirketler arasında gerçekleşen, genellikle ana şirketin bağlı olduğu şirketlerin veya aynı gruba bağlı şirketlerden birinin diğerlerine verdiği hizmetler, grup içi işlemler olarak değerlendirilir.

Bu hizmetler yönetim, koordinasyon ve kontrol işlevlerinin sağlanmasını içermekte olup, bu tür hizmetleri sağlamanın maliyeti, ana şirket veya görevlendirilen bir grup üyesi tarafından üstlenilir.

B-Holding Şirketler Tarafından Bağlı Şirketlere Hizmet Yansıtma Faturası Düzenlenebilmesi İçin Hangi Koşullar Aranır?

Holding tarafından bağlı şirketlere verilen hizmetler için;

1-Fatura düzenlenmelidir,

2-Verilen hizmetin karşılığını teşkil eden bedel, Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesinde yer alan emsallere uygunluk ilkesine göre belirlenmelidir,

3- Hizmet mutlaka verilmiş olmalıdır, 

4- Düzenlenen faturada hizmet türü ayrıntılı olarak belirtilmelidir, 

5- Tek faturada birden fazla hizmet bedelinin bir arada yer alması halinde, her hizmet bedeli ayrı ayrı gösterilmelidir,

Belirtilen koşullara uygun olarak, holding tarafından düzenlenen fatura bedeli, bağlı şirketler tarafından gider olarak kayıtlara alınabilir.

C-Grup İçi Hizmetler İçin Hangi Koşullar Aranır?

Grup içi hizmetlerle ilgili olarak; 

1- Hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığı, 

2- Hizmeti alan şirket/şirketlerin söz konusu hizmete ihtiyacı olup olmadığı, 

3- Hizmetin alınmış olması halinde hizmet bedelinin emsallere uygunluk ilkesine uygun olup olmadığının,

Belirlenmesi gerekir.

Grup içi hizmetlerin fiilen sağlanıp sağlanmadığının tespiti emsallere uygunluk ilkesi gereği, grup içi hizmetin verilip verilmediğinin belirlenmesinde, hizmeti alan grup üyesinin ticari pozisyonunu güçlendirecek ticari veya ekonomik bir değer sağlayıp sağlamadığı dikkate alınmalıdır.

İlişkili bir şirketin ana şirketten veya aynı grubun üyesi olan diğer bir şirketten ihtiyacı olmayan bir hizmeti alması ya da bir hizmetin grup üyesine, sadece grup üyesi olması nedeniyle verilmesi durumunda, söz konusu şirketin grup içi hizmet elde ettiğinin kabulü mümkün bulunmamaktadır.

Grup içi hizmetlerin, grubun bir veya daha fazla sayıdaki üyesi tarafından tanımlanan bir ihtiyacı karşılamak üzere grubun bir üyesi tarafından sağlandığı durumda, hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığının belirlenebilmesi kolaylıkla mümkün bulunmaktadır.

Örnek-1;

İlişkili bir kurumun aynı grubun üyesi olan diğer bir kurumun gerçekleştirdiği imalat faaliyetlerinde kullanılan makine ve teçhizatın onarımını üstlenmesi durumu, grup içi hizmet olarak kabul edileceğinden, söz konusu hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığının tespiti mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, grup içi şirket tarafından sağlandığı belirtilen hizmetler karşılığı ilişkili kişilere ödeme yapılmış olması ve yapılan ödemenin “yönetim gideri” olarak tanımlanmış olması söz konusu hizmetlerin fiilen sağlandığını göstermeyecektir.

Vergi incelemelerinde holding veya grup şirketten alınan fatura kaydının gider kabul edilmeme riski bulunmaktadır. Bu sebeple fatura tutarının hangi giderle ilgili olduğunun somut bir şekilde ve hesaplanma şekliyle ispatlanabilir olması gerekir.

Giderin grup şirketlerine paylaştırılması mantıklı ve kanuna uygun anahtarlarla yapılması gerekir.

Örnek-2; 

Holding tarafından alınan bilgi işlem hizmeti, grup şirketlerindeki bilgisayar sayısına göre tespit edilebilir, Personellerle ilgili eğitim vs masraflar personel sayısına göre paylaştırılabilir.

Bu nedenle, Grup içi hizmetlerde emsallere uygun bedelin belirlenmesinde kullanılacak yöntemler “Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi veya Maliyet Artı Yöntemi’ olabilir.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları