Zekeriya Aslan

Zekeriya Aslan

14 Haziran 2018 09:57:00

KAÇAK FABRİKA BİNALARINA İMAR İZNİ NASIL ALINABİLİR?

A-Yapı Kayıt Belgesi Müracaatı Nasıl Yapılır?

1-Yapı Kayıt Belgesi 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilir. Yapı Kayıt Belgesi için müraca- atın 31/10/2018 tarihine kadar yapıl- ması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi gerekir.

2-Yapı Kayıt Belgesi için yapı malik- lerinden herhangi birisi tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Siste- mindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve ku- ruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir.

3- Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak dol-

durulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınır.

4- Müracaat kurum ve kuruluşlara yapılmış ise, Yapı Kayıt Belgesi formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz olarak doldurulur, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağla- nır, Yapı Kayıt Belgesi formu sistem üzerinden onaylanmak üzere Müdür- lüğe gönderilir ve formun Müdürlükçe onaylanmasından sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilir.

B-Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl He- saplanır ve Ne Zaman Ödenir?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin

toplamı üzerinden, konutlarda %3, ticari kullanımlarda %5 oranındadır. Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenir-

ken;

a) Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alın- mak suretiyle hesaplanır.

b) Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli; 1) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

2) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2
3) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2
4) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2
5) Lüks binalar, villa, alışveriş komp- leksi, hastane, otel ve benzeri yapı- lar 2000 TL/m2
6) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW

esas alınmak suretiyle hesap yapılır. c) Yapı Kayıt Belgesi bedeli; yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, yapının konut veya ticaret olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı da gözetilerek ve karma kul- lanımlı yapılarda konut ve ticari ola- rak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak konutlarda %3, ticari kullanımlarda %5 katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir.

C-Yapı Kayıt Belgesi Nereye Verilir?

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınır- lar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları