ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

22 Mayıs 2020 00:02:00

ŞİRKET ORTAKLARI, AYNI ŞİRKETTE NEDEN SİGORTALI OLAMAZ?

A-Bağımsız Çalışanların Sigortalılıkları:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun bağımsız çalışanların sigortalılıkları ile ilgili maddeler aşağıda açıklanmıştır:

Madde 4:

“Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; 

a)Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
             b)Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

 2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
              3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

B-Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi:

Madde 53:  

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine
ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.” 

Buna göre;

1-Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortaklarının, ortak oldukları şirketlerde kendilerini 5510/4-(a) kapsamında hizmet akdine tabi olarak sigortalı bildirmelerine imkan bulunmamaktadır. (2019/09 Genelgedeki hükümleri taşıyanlar işverenler hariç)

Bu durumda olan şirket ortaklarının 5510/4-(b) (Bağımsız çalışanlar) kapsamında sigortalı olmalar esastır. 

2- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortakları emekli olduklarında bunlarda yine ortak oldukları işyerinden kendilerini 5510/4-(a) kapsamında hizmet akdine dayalı olarak sigortalı bildiremezler. Söz konusu emeklilerin sosyal güvenlik destek primi kapsamında işe girişi olup, adına prim ödemesi yapan işverenler emeklilik için Kuruma müracaat edilen aydan itibaren daha önce Kuruma verilen sosyal güvenlik destek prim bildirgeleri iptal çıktıları ile birlikte Kuruma dilekçeyle başvurulmaları halinde söz konusu primleri iade alabilecekler. 

3-Şirketlerin yönetiminde yer alan emekli ortaklar için ücret ödenecekse TTK hükümleri kapsamında genel kurulda karar alınarak yönetim ücreti (Huzur hakkı gibi) ödenebilir. Ödenen ücretler sadece gelir ve damga vergisine tabidir.

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları